Ordbog

A, T, C og G
– »livets alfabet« – Eller mere nøjagtigt forkortelserne for de kemiske baser adenin, thymin, cytosin og guanin. De udgør nemlig “bogstaverne” i DNA-koden.

ad hominem
“ad hominem” latin for “mod mennesket”, om de argumenter i en diskussion der går på personen og ikke argumentet, som er “slag under bæltestedet”.

afbrudte ligevægte
(punctuated equilibrium) Teori om, at de fleste organismer opstår i geologiske øjeblikke, ikke (kun) gradvist over lange geologiske perioder, og forbliver stabile, ikke kun uperfekte mellemformer, som hele tiden ændres (gradualism) på grund af (Darwins årsag/betingelser:) kampen om føde i hungersnødperioder. Teorien kaldes ogs “Spring-hypotesen”. Se også: https://www.saxo.com/dk/punctuated-equilibrium_gould-stephen-jay-gould-stephen-jay-gould_pdf_9780674037847?msclkid=7eafb3477573103bf6c6d7aa959e9dcd&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=DSA%20%7C%20Saxo%20%7C%20Kategorier&utm_term=e%20bog&utm_content=Catch%20all

afsigselverister
eller af-sig-selv-troende, folk der tror at alting kan blive til af sig selv, blot man venter længe nok; vi minder lige om Storm-P-udsagnet “Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld …”

AI-forskning
AI (Artificial Intelligence), altså forskning i kunstig intelligens.

akkumulere
Opsamle, samle sammen (over længere tid), “samle til bunke”.

aksiom
Et aksiom er en selvindlysende påstand der ikke behøver noget bevis.

alleler
Forskellige udgaver af samme gen fx brun og blå øjenfarve.

anaerob
Bakterier der lever fx uden ilt.

apologet
Ivrig fortaler for en idé, et filosofisk standpunkt, en overbevisning (religiøs, politisk osv.).

art
Den mest brugte artsdefinition (der er 22 at vælge imellem): To individer tilhører samme art hvis de kan få frugtbart afkom. Kan de ikke få afkom, eller afkommet er sterilt, er der tale om to forskellige arter.

ateist
(A-teist = uden gud) medlem af det “protestantiske trossamfund” der tror at Gud ikke findes.

ateistisk evolution
Underligt nok et begreb man ikke bruger, men det forholder sig faktisk sådan at når neodarwinister kritiserer ID-folk, (jf. IDist) glemmer de at de faktisk selv tager afsæt i en arbejdsfilosofi, nemlig den ateistiske naturalisme som er en filosofi der siger at naturen og naturlovene er den eneste virkelighed der findes.

attribut
Kendetegn (fx ved en person, Neptuns trefork, Peters nøgler).

biotop
Levested; et samlet, ensartet område omfattende alle de organismer der lever i det.

Biston betularia carbonaria
[Bis-ton be-tu-la-ria car-bo-na-ria] – den mørke birkemåler.

Biston betularia typica
[Bis-ton be-tu-la-ria ty-pi-ka] – den lyse birkemåler.

bjørnetjeneste
En bjørn vil gerne gøre sin herre en tjeneste ved at vifte en flue væk fra hans pande, men idet bjørnen dasker ud efter fluen, slår den samtidigt manden for panden; se, dét er en bjørnetjeneste! (Begrebet er underlig misforstået i moderne dansk.)

Buitreraptor gonzalesorum
[Bwii-tri-rap-tor …] med dette videnskabelige navn for en af “fugleøglerne” kan man ikke frakende palæontologerne en vis humoristisk sans da de har skullet navngive denne formodentligt rapfodede dino; så vidt jeg kan se, må navnet være inspireret af den lynhurtige tegneseriemus Speedy Gonzales.

Cand.real.
Norsk for cand.scient.

cirkelræsonnement
Kaldes også cirkelslutning. Hvis man bruger dét man skal bevise, som argument for det man vil bevise, kalder man det et cirkelræsonnement eller et cirkelargument. Eksempel: Man daterer et lag ud fra de ledefossiler der findes i det, derefter vender man argumentet om og siger at fordi dette fossil er fundet i dette lag, er det så og så gammelt.

covalens
Eng. kovalente bindinger.

creationist
Creationist – (har ikke noget med kreation, dvs. tøj, at gøre, men derimod creation, og det er derfor underligt at stave det med k. Vi staver heller ikke canadier, campist eller cataloner med k, vel!) et menneske som af forestillingen om Skabelsen (eng.: the Creation) lader sig inspirere til at tænke skabelsen ind i de videnskabelige forklaringer på livets opståen og udvikling. Jf. Afsigselverister.

darwinist
Kaldes den der tror på den darwinistiske udviklingslære.

decimering
Kraftig udtynding (ordret betydning, “at tage en tiendedel af”).

deduktion
Udledning, logisk følgeslutning.

dekorum
Anstændighed, passende/rimelig opførsel; bagtalelse af kolleger blot fordi de mener “noget andet”, falder fx ikke ind under det akademiske dekorum. Jf. ad hominem

dendrokronologi
(af græsk dendron = træ) Ved sammenligning af forskellige træers mønstre af årringe kan man opstille en dendrokronologi og således bruge en sådan til dateringer.

deterministisk
Forudbestemt, forud tilrettelagt.

diversitet
Forskellighed, opsplitning i forskellige arter.

DNA
DeoxyriboNucleic Acid – cellens programmeringskode skrevet “på kemisk”.

domesticerede
(af latin »domus« = hus) Domesticerede dyr er dyr der er gjort til husdyr.

Downs syndrom
Skyldes at man fødes med “et kromosom for meget” og medfører at man kommer til at lide af såkaldt “mongolisme”; tilstanden kan hos fosteret ofte ses ved den såkaldte ekstra nakkefold. Børn der fødes med Downs syndrom, er psykisk udviklingshæmmede.

dr.philos
Norsk for dr.phil.

embryolog
kaldes den forsker der har sit speciale i embryologi.

embryologi
Fosterlære.

empirisk
Erfaringsmæssigt, det som lader sig fastslå vha. forskning/forsøg, noget som kan afprøves af andre; tyngdekraften er fx empirisk eftervist (alle kan afprøve den, men helst ikke med et lagen fra 4. sal, tak); det samme er elektromagnetismen; evolution i stor skala er derimod ikke (trods hårdnakkede påstande om det modsatte)!

endemiske arter
er arter som er særligt tilknyttet et bestemt område, karakteriske for stedet; “hjemmefødinge” (på vendelbomål); arter der alene er udbredt i et bestemt lokalområde.

entropi
(fra termodynamikken) handler kort og godt om din gamle bil; lader du den stå udsat for vind og vejr uden nogen form for vedligeholdelse, ender den uvægerligt som en gammel skrotbunke.

Eohippus
På græsk er Eo = tidlig, morgenrøde og hippus (hippos) = hest.

Equus
betyder hest, hingst på latin; den biologiske betegnelse for en nutidshest.

eufemisme
En formildende omskrivning, fx “han er gået bort” for “han er død”; eller “Av for Søren!” i stedet for “Av for S… (ham med horn i panden)!”

evolution og udvikling
Kan være to meget forskellige begreber selv om de oftest blandes sammen, jf. det danske forord til Evolutionens Ikoner hvori det bl. a. hedder: »Et oversættelsesproblem Vi har på dansk en irriterende dobbeltbetydning af verbet “at udvikle”, så det er ikke altid muligt at se om der menes udvikle i betydningen fra foster til voksent individ eller udvikle i evolutionær betydning. Da indførelsen af verbet “at evolvere” ville være noget kunstig, og at udvikle dermed alligevel ikke ville miste sin dobbeltbetydning, må man gøre noget andet. Så i bogen er det tilstræbt at det klart fremgår om udvikle er i den ene eller den anden betydning. – Men for at undgå enhver misforståelse: Hvis udvikle ikke angives tydeligt i evolutionær betydning, står det altid for individudvikling, fra foster til barn til voksen. Udviklingsgenetik er altså ikke det samme som evolutionsgenetik!«.

evolution »ned ad bakke«
“Rigtigt evolution” (dvs. den evolution forskningen kan påvise foregår ude i virkeligheden) hvor evner mistes, forplantning begrænses og funktioner går tabt. Det sker ved at flere og flere fejl i koden (se mutationer) bliver opsamlet i genomet uafvendeligt som tiden går.

evolution »op ad bakke«
“Lade som om-evolution” der kræver tilblivelsen af nye gener som koder for (som er programmeret til) noget mere avanceret end hvad der var i forvejen; en evolution som aldrig er påvist eksperimentelt. – Tag fx grundtypen bjørn: At en »grundbjørn« er spaltet op i både den brune bjørn og i isbjørnen, er udmærket forklaret ved en evolutionær begrænsning af genpuljen. Altså evolution »ned ad bakke« = rigtig evolution. – Men Darwins forestilling om at en bjørn med tiden kan blive til en hval**, kræver så megen tilfældig rumsteren rundt med bjørne-generne at forklaringen strider mod enhver fornuft. – Altså evolution »op ad bakke« = umulig evolution = aldrig-set-evolution! – (** I dag forestiller man sig at hvalen er efterkommer af et hovdyr. Det bliver det ikke mindre genetisk umuligt af!)

evolutionær udviklingsbiologi
(virker næsten som dobbeltkonfekt), men betegner den forskningsgren der ser på mulige evolutionære forandringer i individets udviklingsproces fra foster til voksen, den såkaldte ontogenese.

falsificering
eller falsifikation, et videnskabsteoretisk standpunkt (formuleret af Popper) der siger at en teori principielt må kunne falsificeres, dvs. man skal kunne lave eksperimenter med den som kan vise om den er forkert. Kan man ikke dét, er det ikke en videnskabelig teori. – Denne »hårde« definition holder bare ikke i virkeligheden, og det sjove er at skulle vi holde os strengt til den, er Darwins evolutionsteori heller ikke en teori. – Kosmologerne (se opslagsordet kosmologi) ville fx nok protestere hvis vi påstod at teorien om altings oprindelse, Big Bang, ikke er en teori fordi den ikke kan eftervises; fordi man ikke kan lave forsøg med BB; fordi man ikke kan gentage BB. – Se i øvrigt opslaget pseudovidenskab (når vi når at få det slået op).

fang
– fanget, norsk for “skødet”; ex: “du sitter med Darwins bingobrett i fanget”.

fonologisk
Ords lydlige funktion i sproget.

fossil
– eller forstening; forstenet spor af fortidens dyr og planter, dvs. et aftryk af dyret, selve dyret eller et (fod)spor som er blevet bevaret i klippelaget. – Det siges at fossilerne fortæller evolutionshistorie. »They do nothing of the kind!« De fortæller om en eventyrlig artsstabilitet, helt op til »de levende fossiler«, som fx Den blå Fisk. Og vigtigst af alt: De såkaldte »missing links« (eller overgangsformerne) glimrer ved deres fravær – eller deres overfortolkning, se Øglefuglen eller Archæopteryx (når vi har sat artiklen op).

frekkas
– frekassen (norsk) slambert, “frækhed” (ex: han er en lille frækhed), “frækkert”.

fundamentalist
– oprindeligt en neutral betegnelse for en (protestantisk) kristen der har valgt Biblen som fundament for liv og lære; nu oftest en mindre flatterende betegnelse for “folk med hovedet under armen”!

fysiognomi
Karakteristiske træk ved ens (ansigts)udseende; Cyrano de Bergerac kan siges at have et noget særegent fysiognomi.

genetik

Arvelighedslære, den forskning der beskæftiger sig med begrebet arv

genom
Det samlede antal gener i et individ; Wikipedia anfører at “ud fra genomet kan hele organismen (for eksempel et menneske) i princippet rekonstrueres.” Dette citat minder mig om dr.scient. A. E. Wilder-Smith som jeg engang hørte gøre rede for sine tanker om opstandelsen nogenlunde sådan: Hvis der ligger en kopi af hvert enkelt menneskes genom i Livets Bog, skulle det jo ingen sag være for Gud af køre denne backup baglæns på stoffet.

gensplejsning
Sammenkobling af forskellige geners egenskaber i det samme gen.

God of the Gaps-problemet
Fra og med »Guds bøddel« har vi valg oversættelsen: Gud-i-hullerne (“gaps” = “huller”). – Argumentet om at dét forskningen endnu ikke har fundet ud af, altså de huller der er i vores viden, kan vi overlade til Gud; argumentet er ikke holdbart eftersom det ligger i sagens natur at man ikke kan bruge »Gud« i en naturvidenskabelig forklaring. Gud er ikke en del af naturen, Han er som Skaber over naturen. – Man påstår at det er dette argument *Intelligent Design* hviler på. – Se også *Darwin-i-hullerne* (når vi kommer så langt).

gradualisme
– gradvise evolutionsprocesser. I naturvidenskaberne den teori der hævder at dybtgående forandringer er et akkumuleret (opsamlet) resultat af langsomme, men kontinuerlige processer. Ses ofte i kontrast til div. katastrofeteorier. Et vigtigt element i geologen Charles Lyells begreb uniformitarisme (henvisning følger). Både gradualisme og uniformitarisme var vigtige elementer i Darwins forestillinger om evolutionsteori. – Teorien fik et alvorligt skud for boven da forskerne skulle finde en forklaring på hvordan dinoerne var blevet udryddet i Kridttiden: Forklaringen indeholder nemlig det katastrofeelement at en kæmpemeteor har ramt Jorden.

hermetikkboks
norsk for dåse(mad), mad på dåse; det er jo derfor at fiskehandleren i Astrerix i dansk oversættelse hedder »Hørmetix« som en skjult hentydning til …

Homo erectus
Homo = menneske, erectus = oprejste. Se også (de kommende) opslag om hhv. missing link, the og overgangsformer.

Homo floresiensis
Homo = menneske. Floresiensis fra øen Flores i Indonesien (lidt øst for Java og Bali).

Homo sapiens
Homo = menneske, sapiens = tænkende, den biologiske betegnelse for det moderne menneske. Altså os selv. Skal vi have hele artsnavnet med, skal vi faktisk skrive »Homo sapiens sapiens«. For at kunne skelne mellem os og en anden »art«. Se opslaget Homo sapiens neanderthalis når det kommer. – Men den går ikke, Grandberg! Ikke hvis vi skal holde os til den gængse artsdefinition. Se art.

homonymer
Enslydende ord der har forskellig betydning.

hybrid
Organisme (dyr eller plante) som er dannet ved krydsning (parring) af to forskellige arter. (Jf. “hybridbil” der jo betegner en krydsning mellem en el-drevet og benzindrevet bil.)

hybridisere
(jf. hybridisering) – danne afkom ved parring, krydsning.

hydrogen
“Vandskaberen”, luftarten som H. C. Ørsted kaldte brint; verdens letteste stof; indgår, som navnet siger, i vand: H2O. <– Nå øv, jeg troede lige jeg havde fundet ud af hvordan man skriver kemiske formler “på riktigt”. 😉 .kb

ID
forkortelse for Intelligent Design

IDist
Egentligt en nedsættende betegnelse på engelsk, men da den klinger så godt, vil jeg hermed gerne introducere begrebet på dansk som en betegnelse for et menneske der mener at Intelligent Design er en bedre forklaring på livets opståen og udvikling end darwinistens evolutionsteori; ja, jeg vil sige at ID-forklaringen er, med et citat af Little Lord Fauntleroys bedstefar: “Infinitely superior!!!” (hvor han svarer på drengens spørgsmål om hvorvidt det er bedre at sidde i Overhuset end at være præsident i USA).

ikonografi
Læren om et ikons (et billedes) indhold.

imago
Det voksne individ hos insekter. (ORIGO nr. 120 kan anbefales i dén forbindelse: et temanummer om insekter.)

implikation
Medbetydning, hvad en ting tyder på.

indicere
[in-di-se-re] antyde, tyde på, være tegn på; blev altid (fejlagtigt) erstattet af ordet *indikere* fordi ordet hedder indicate på engelsk og her udtales [-k-]. – indikere[in-di-ke-re] angav indtil RO12 “at (ud)måle”; et manometer indikerer fx 30 mb. Tro mig, det var rigtigt nok, men da ingen “gjorde det rigtigt”, blev det (som forudset) lavet om ved seneste udgave af Retskrivningsordbogen, RO12. Så nu kan begge ord bruges om “det at antyde noget”. [Taget med i ordbogen her fordi ordet “indicere” vedblivende vil optræde i Origo. Her tager vi den akademiske forpligtelse alvorligt, også når det gælder den danske sprogbrug.) 😉 .kb]

indikere
ordets betydning ændret fra og med RO12.

informationskontinuiteten
Det forhold at man kan konstatere en kontinuitet i overførslen af information fra moder til barn i slægtled efter slægtled.

innoverende
Kreativ, nyskabende, åben for nye muligheder; gad vide hvor innoverende for den biologiske forskning darwinismen kan blive ved med at være?!

integumentær
Det som vedrører huden.

Intelligent Design
Et forskningsprogram der siger at jo mere vi forsker i livets kemi, jo mere klart bliver det at en intellektuel tilfredsstillende forklaring ikke kan være et utroligt tilfælde (held) og masser af tid; vores øgede viden kræver et nyt begreb i livets ligning: intelligens. Intelligens kan eftervises eksperimentelt; hvilken intelligens der er tale om, lader sig derimod ikke bestemme videnskabeligt. Intelligent Design er et studium af de strukturer i naturen som bedst kan forklares som resultat af en intelligens ifølge William A. Dembski. Se også FAQ’en om Intelligent Design.

irreducibel kompleksitet
(Forkortet IC) dette at en biologisk maskine kun kan fungere med alle “maskindele” til stede; hvis man altså reducerer i maskinens komplekse opbygning, vil den ikke kunne fungere og altså blive udryddet af den naturlige selektion; se også specificeret kompleksitet {link følger når opslaget er oprettet}.

irreversibel
“Kan ikke løbe baglæns”, “kan ikke komme tilbage til udgangspunktet”, proces der alene løber i én retning.

kloning
“Kerneudskiftning”, kopiering af en celles hele DNA til en anden celle; eller “kunstig fremstilling af enæggede tvillinger”, kloner har derfor ens arveanlæg.

konspirationsteorier
(eller vilde teorier). Den mest berømte er nok påstanden om at hele Apolloprogrammet er ét stort fupnummer. I stedet for at lande på Månen, har NASA blot opført det hele i et tv-studie. Hvis det skulle være tilfældet, kan man jo undre sig over hvor alle de måneklippestykker som i dag ligger rundt om på verdens forskellige universiteter (herunder Geologisk Museum i Kbh.), skulle være kommet fra.

kosmologi
Læren om kosmos, dvs. om universet.

kovalente bindinger
Kemiske forbindelser som i væskeform er olieagtige, ikke-vandopløselige. – Forestil dig at DNA-dobbeltstrengen er en stige. En stige består af to vanger og en række trin. Disse trin består hver af to baser der i midten af trinnet er “løst” sammensat med hydrogenbindinger. Til gengæld sidder de fast på vangerne med stærke kovalente bindinger. Så når de to halvdele af stigen deler sig, sidder de to baser fast på hver af de to vanger, men slipper hinanden. – Der er altså, takket være de kovalente bindinger, en slags “lynlås-virkning” i DNA-strengen.

lamarckisme
Lamarcks evolutionsteori går ud på at erhvervede egenskaber nedarves. Dvs. hvis en orangutang har ædt sig til en større hjerne, vil dens unger så også få større hjerner. – Ideen blev godt og grundigt tilbagevist ved bl.a. forsøget hvor man skar halerne af mus i flere genrationer, men museungerne blev ved med at blive født med haler. Så vi kan i dag med sikkerhed fastslå at Lamarcks teori er noget sludder. (Sjovt nok er der alligevel fremsat påstande om at menneskets store hjerne skyldes at et “abe-præ-menneske” er begyndt at spise kød!) – Samtidigt er det interessant at konstatere at Darwin, da han opdagede at den naturlige selektion [link følger] ikke kunne dét han i første omgang havde forestillet sig, flygtede ud i forklaringer der i betænkelig grad minder om lamarckisme.

latent
Skjult til stede; (åndelige) evner der endnu ikke er kommet til udfoldelse.

legio
Utallige, fx eksemplerne er legio = der findes et utal af eksempler.

lei av
norsk for træt af, ked af, trist, nedstemt over.

lix-tal
Udtryk for en teksts sværhedsgrad, jo større lix-tal, desto større sværhedsgrad.

maksime
Grundregel, selvindlysende udsagn, “så er det sagt”.

manet
[ma-nét] (norsk og svensk) goble, brand/vandmand.

materialistisk naturalisme
kaldes det videnskabsteoretiske udgangspunkt at tilværelsen og livets kompleksitet alene beror på “en tilfældig omrøring i naturlovene”, at der ikke findes noget i dette univers som ikke kan måles og vejes.

mccarthyisme
(begrebet stammer fra US-senator McCarthy) forfølgelse af folk der blev mistænkt for at være kommunister i efterkrigstidens USA; nu symbol på jagt på anderledestænkende.

melanisme
En abnorm mørkfarvning af hud, hår osv.

metamorfose
Forandring, forvandling, bio. fx insekters forvandlingen fra larve til puppe til voksent individ // geol. “vulkanisering” af bjergarter: sedimentbjergarter kan under påvirkning af højt tryk og temperatur, fx i forbindelse med vulkanudbrud, blive forvandlet; granit er et eksempel på en metamorf bjergart.

metazoisk, metazoer
(vedr.) flercellede dyr.

modificere
Forandre, tilpasse, ændre i små ryk.

morfologi
Læren om dyrs/organismers fysiske udformning, deres kropsplaner.

morfologisk diversitet
Spredningen i den måde forskellige organismer er bygget op på, forskelle i kropsplaner: nogle dyr har fx skelettet indeni, andre udenpå.

morfologiske mutationer
Mutationer der berører en organismes fysiske udformning/kropsplaner. – Hvis en fiskeart fx igennem flere generationer har levet i en hule uden lys, vil den være åben over for morfologiske mutationer så den ikke blot mister synet, men kodningen for øjne kan åbenbart helt forsvinde fra dens genom. Se også evolution »ned ad bakke«. Det har vi flere eksempler på i naturen. Men OBS: aldrig det modsatte!

mutant
Den organisme der har været udsat for en eller flere mutationer, kaldes en mutant.

mutantstammer
På samme måde som man inden for kvægavl kan have forskellige avlslinjer, kan man inden for genetikken arbejde med forskellige mutantstammer.

mutation
Forandring i arveanlæggene, fejl i genkoden. NB! Undertiden omtales mutationer som en kreativ forbedring af genkoden. Men det er og bliver en noget fantasifuld tolkning af det mutationer reelt er, altså fejl i koden, und nix weiter! – Læs evt. om “positive mutationer” i Origo nr. 122, artiklen »Resistente bakterier i skyttegravskrig« side 23 (Origotemanummer: EVOLUTION – Hvad din biologibog ikke fortæller.)

mutere
At en genkode muterer, betyder at der opstår fejl, mutationer, i den oprindelige kode. – Og vi gentager lige: “at der opstår FEJL …”

mætningsmutagenese
(eng.: saturation mutagenesis), metode hvormed enhver mulig mutation der fx kunne have forbindelse til bananfluens udvikling, er scannet igennem.

Naturen har skabt
Er faktisk en eufemisme for “tilfældet har skabt” eller “Gud har skabt”! Hvilken af disse to formildende omskrivninger er så den mest troværdige? – Jeg véd godt hvilken jeg foretrækker med mit intellekt i behold.

Neodarwinismen
Darwins evolutionslære blev ændret i forbindelse med inddragningen af genetikken i teorien og fik derefter navnet neodarwinismen.

Nitrogen
Kvælstof, det meste af atmosfæren består af N2, 78%.

Ontogenese
Det enkelte individs embryonale udvikling; det befrugtede ægs udvikling til foster til barn til voksen.

Ontogenesen rekapitulerer fylogenesen
Haeckels biogenetiske fantasilov om at individets fosterudvikling i korte træk skulle gentage individets evolutionære historie; fantasilov fordi loven er lidt for fantasifuld, noget embryologer har været klar over i over 100 år!

ORG-N
(Kemisk) forkortelse der betegner organisk nitrogen (kvælstof), altså den nitrogen der indgår i organismer, i modsætning til fx atmosfærens N2.

Organeller
Funktionelle “organer” i cellen.

Oxygen
Luftarten ilt, kemisk betegnelse O[sub]2[sub]; udgør 21% af atmosfæren.

Palæantropologi
Studiet af menneskets oprindelse.

Spring-hypotese

se Afbrudte ligevægte

Vertebrater

Hvirveldyr eller dyr med rygrad.

Zygote
Den befrugtede ægcelle.