Intelligent Design er et studium af de strukturer i naturen som bedst kan forklares som resultat af en intelligens.
William A. Dembski.

Designteorien – eller designargumentet – gør sig til talsmand for at naturen viser håndgribelige tegn på at den er designet af en forudeksisterende intelligens. Det er en tanke som i den ene eller anden udformning har været kendt siden de gamle grækere.[br][br]

Den mest berømte version af designargumentet finder vi hos teologen William Paley som i 1802 fremkom med sin »urmager-tese«. Hans argument lyder sådan:[br][br]

Hvis jeg nu på en spadseretur på heden falder over en sten, og en så spørger mig hvor den sten kommer fra, ville jeg nok svare at så vidt jeg véd, har den ligget der altid [dvs. siden istiden] … Men hvis jeg nu fandt et ur på jorden og fik det samme spørgsmål om hvor dét kommer fra, ville jeg ikke drømme om at give et tilsvarende svar; det ville ikke være fyldestgørende.[1] [br][br]

Tværtimod. Det faktum at alle urets dele er fint afpasset efter hinanden, tvinger os til at konkludere at … uret må have en konstruktør: På et eller andet tidspunkt, et eller andet sted, må der have været en eller flere opfindere som har fremstillet det med et formål der svarer til dets udformning, som har fundet på dets konstruktion, og som har designet det til dét det skal bruges til. [2][br][br]

Paley har argumenteret for at vi må drage samme konklusion med hensyn til mange andre ting i naturen, fx øjet. På samme måde som urets dele alle er perfekt afpasset hinanden for at kunne vise os hvad klokken er, er øjets forskellige dele nøjagtigt afpasset hinanden for at vi skal kunne se. I begge tilfælde, siger Paley, må vi erkende at vi står over for en intelligent designers fingeraftryk.[br][br]

Skønt Paleys grundlæggende opfattelse var god nok og har påvirket tænkere gennem flere årtier, fremkom han aldrig med en skudsikker standard for hvordan man påviser design i naturen. Denne påvisning hang på nogle vage formuleringer om at man skulle kunne fastslå en genstands »formål«. Herudover forsøgte Paley og andre »naturteologer« med ham at slutte sig til eksistensen af en viis og menneskekærlig Gud ud fra det de gennem studier af naturen kunne slutte sig til.[br][br]

Alt dette gjorde designideen til et alt for let offer for Charles Darwin da han i sin tid fremsatte sin evolutionsteori. Hvor Paley så en fint afbalanceret verden der vidnede om en venlig og retfærdig Gud, kunne Darwin pege på naturens mangler og ubarmhjertighed. Skønt Darwin engang havde været en stor beundrer af Paley, havde hans egne observationer og eksperimenter – og især den 9-årige datter Annies forfærdelige og langsomme død i 1850 – knust enhver tro på en retfærdig og moralsk verden som han indtil da måtte have haft.[br][br]

Som følge af at Darwins teori gik sin sejrsgang over hele jorden, blev designteorien på det nærmeste totalt bandlyst fra biologien. – Nu er der bare det ved det at efter o. 1980 har landvindingerne inden for faget biologi overbevist en ny generation af lærde om at Darwins teori ikke er i stand til at forklare den umiskendelige kompleksitet som præger det levende. Disse lærde – kemikere, biologer, matematikere og videnskabsfilosoffer – har så taget designteorien op igen. Og de har derfor formuleret et nyt syn på design som styrer uden om tidligere tiders faldgruber. [br][br]

Når man nu kalder forskningsprogrammet Intelligent Design (ID) for at skelne det fra tidligere versioner af designtanken (så vel som den naturalistiske brug af termen design), har det også sin begrundelse i at denne nye tilgang er mere beskeden end dens forgængere. I stedet for at drage slutninger om Guds eksistens eller hans karakter ud fra naturens verden, påstår den ganske enkelt at »intelligente årsager er nødvendige til forklaring af de komplekse, informationsrige strukturer vi møder i biologien, og at disse årsager er empirisk påviselige.« [3][br][br]

ARN anbefaler: Mere information om de grundlæggende begreber vedrørende Intelligent Design kan findes her:[br][br]

Intelligent Design: The Bridge Between Science and Theology William A. Dembski
Mere Creation: Science, Faith, & Intelligent Design edited by William A. Dembski
Rhetoric & Public Affairs Special Issue on Intelligent Design John Angus Cambell, ed.[br][br]

For dem der er interesseret i problemet lidelse og den rolle den har spillet i Darwins liv, anbefaler vi:[br]
Darwin’s God: Evolution and the Problem of Evil Cornelius G. Hunter
[br][br]
[1] William Paley, Natural Theology; or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity, 12th ed. (London: J. Faulder, 1809), p. 1.[br]
[2] Paley, p. 3.[br]
[3] William A. Dembski, Intelligent Design (Downer’s Grove, Ill: InterVarsity, 1999), p. 106. [br][br]

Skrevet af Af Mark Hartwig fra Access Research Network (ARN)